ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการติดต่อ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารการให้บริการ
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการฯ สำหรับเจ้าหน้าที่
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
คู่มือการเดินทางไปราชการ
คู่มือภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การลา
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
E-Service
สายด่วนผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.