ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ข้อมูลผู้บริหาร 

ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร  

1. นายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก   ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

2. นายมงคล  ทินกระโทก            ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

3. นายสราวุฒิ  ทานกระโทก        ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

4. นายบุญส่ง  แทวกระโทก         ตำแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

5. นางศิริกัญญา  เจริญกิจ           ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารประกอบ
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.