ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     คู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน  
     คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ0000-00-00เปิดอ่าน
     การเขียนทะเบียนประวัติพนักงาน0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มืองานธุรการ0000-00-00เปิดอ่าน
     การลา0000-00-00เปิดอ่าน
     หลักธรรมาภิบาล0000-00-00เปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์0000-00-00เปิดอ่าน
     ผังโครงสร้างส่วนราชการ การรับผิดชอบงาน0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือสวัสดิการ0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์0000-00-00เปิดอ่าน
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.