ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อววันที่ 8-9 กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  จัดโครงการฝึกอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน  ตำบลศรีละกอ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  จำนวน  30  คน
เมื่อวันที่  13  กันยายน  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ต้องขอขอคุณทีมงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอที่มาร่วมโครงการทำหมันสุนัขและแมว ให้กับประชาชนในพื้นที่ศรีละกอและพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ศรีละกอ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  จัดโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสมาชิก อปพร.ตำบลศรีละกอ เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีละกอ กำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ซ่อมแซมแปลงปลูกป่า จำนวน 39 ไร่  ณ ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 16              
ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีะลกอ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมชี้แจงกรณีเพิกถอน ส.ป.ก. ส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในที่สาธารณประโยชน์ ตาม น.ส.ล.  เลขที่  นม. 2620 เนื้อที่ประมาณ 606 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ซึ่งประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ปลัด อบต.ศรีละกอ ผู้แทนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ปลัดอำเภอจักราช ตัวแทนสารวัตรสีสุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่รุกล้ำในที่สาธารณะประโยชน์ โดยประชุมหารือในประเด็นการขอเพิกถอนและการออกจากพื้นที่บุกรุก
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก นายก อบต.ศรีละกอ เป็นประธานการประชุมบริหาร และบุคลากรองขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (2) การจัดทำข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ  ในการนี้ นายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก นายก อบต.ศรีละกอ ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA และช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป    
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้จัดประชุม กองทุน สปสช. ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 โดยได้เชิญคณะกรรมการ สปสช. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ และผู้อำนวยการ รพสต.ละกอ เข้าร่วมประชุมเพื่อ ประสานงานกับหมู่บ้านในการรับฟังข้อเสนอแนะ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ การรวบรวม วิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลศรีละกอ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ.2564 ให้กับพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. โดยเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย หน้าที่พลเมืองดี และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ด้านคุณธรรมและโปร่งใส และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ประชาสัมพันธ์โครงการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีพ.ศ.2564 เวลา 09.00-15.00น. วันที่ 8มีนาคม 2564 หมู่ที่ 8 บ้านโนนไม้แดง วันที่ 9 มีนาคม 2564 หมู่ที่15 บ้านอรพิมพ์ วันที่10 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 7 บ้านลุงถ่อน วันที่ 11 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 14 บ้านหนองตะไก้น้อย วันที่ 12 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตะไก้ วันที่ 15 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 5 บ้านโคงสำโรง วันที่16 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกไม้แดง วันที่17 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 13 บ้านหนองเครือชุด วันที่ 18 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาพรม วันที่ 19 มีนาคม 2564 หมู่12 บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธ์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 1 บ้านตาเงิน วันที่ 23 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่น้อย วันที่ 24 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 2 บ้านช่องโค วันที่25 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 17 บ้านช่องโค วันที่ 26 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 16 บ้านอุมดมทรัพย์ วันที่ 29 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 3 บ้านละกอ วันที่ 30 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 4 บ้านละกอ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
E-Service
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download