ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  วันที่ 13 มกราคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ภายใต้การนำของนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  และนางศิริกัญญา  เจริญกิจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ลงพื้นที่มอบของขวัญรางวัลและเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนในโรงเรียน  ในพื้นที่ตำบลศรีละกอทุกโรงเรียน  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละกอ ชมการแสดงของเด็กนักเรียนใน ศพด.ละกอ และมอบของรางวัลเป็นกำลังใจให้กับเด็ก
วันที่ 29 ธันวาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ในการนำของนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  มอบหมายให้  นายสราวุฒิ  ทานกระโทก  รองนายกฯ  นายบุญส่ง  แทวกระโทก เลขานุการนายก และสมาชิกสภา อบต.  ออกเยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ของหมู่บ้าน  ภายในเขตตำบลศรีละกอ ทุกหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ และพนักงานส่วนตำบล ต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช ในการคิกออฟ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมบ้านละกอ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกกับผู้นำหมู่บ้านในตำบลศรีละกอ เพื่อนำประชาชนในพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกหลังคาเรือนต่อไป
เมื่อววันที่ 8-9 กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  จัดโครงการฝึกอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน  ตำบลศรีละกอ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  จำนวน  30  คน
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ศรีละกอ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  จัดโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสมาชิก อปพร.ตำบลศรีละกอ เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีละกอ กำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ซ่อมแซมแปลงปลูกป่า จำนวน 39 ไร่  ณ ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 16              
ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีะลกอ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมชี้แจงกรณีเพิกถอน ส.ป.ก. ส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในที่สาธารณประโยชน์ ตาม น.ส.ล.  เลขที่  นม. 2620 เนื้อที่ประมาณ 606 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ซึ่งประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ปลัด อบต.ศรีละกอ ผู้แทนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ปลัดอำเภอจักราช ตัวแทนสารวัตรสีสุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่รุกล้ำในที่สาธารณะประโยชน์ โดยประชุมหารือในประเด็นการขอเพิกถอนและการออกจากพื้นที่บุกรุก
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก นายก อบต.ศรีละกอ เป็นประธานการประชุมบริหาร และบุคลากรองขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (2) การจัดทำข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ  ในการนี้ นายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก นายก อบต.ศรีละกอ ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA และช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป    
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้จัดประชุม กองทุน สปสช. ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 โดยได้เชิญคณะกรรมการ สปสช. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ และผู้อำนวยการ รพสต.ละกอ เข้าร่วมประชุมเพื่อ ประสานงานกับหมู่บ้านในการรับฟังข้อเสนอแนะ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ การรวบรวม วิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลศรีละกอ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.