ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โครงการอบรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ป่าสาธารณประโยชน์ บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ได้จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและโครงการฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิง  สำหรับผู้ปกครองและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละกอ  ในวันที่  12  กันยายน  2566  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละกอ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายท้องถิ่น  ให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานเจ้าหน้าที่  จำนวน  40  คน  ระหว่างวันที่  25-26 กรกฎาคม  2566  ณ  บ้านดินวังน้ำเขียว  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการควบคุมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ดำเนินโครงการอปพร.รวมใจช่วยเหลือผู้ยากไร้  ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในตำบลศรีละกอเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ดำเนินการจัดโครงการอบรมและป้องกันปัญหายาเสพติด อบต.ศรีละกอ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นนักเรียนจากโรงเรียนภายในเขตตำบลศรีละกอ จำนวน 239 คน และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลศรีละกอ จำนวน 101 คน รวม 340 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป จากภัยยาเสพติด เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก นายก อบต.ศรีละกอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ #ขอขอบคุณท่านนายกฯคณะผู้บริหารท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯท่านปลัดหัวหน้าส่วนราชการพนักงานอบต.ทุกท่านโรงเรียนทุกโรงเรียนผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านที่ร่วมด้วยช่วยกันให้โครงการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีขอขอบคุณทุกท่านมากครับค่ะ
เมื่อวันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2566  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอได้ดำเนินประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน  40  คน เข้าร่วมประชุม โดยมีนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  ในครั้งนี้มีคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของ อบต.ศรีละกอ  ร่วมด้วย  และมีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ  รวมถึงให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
นายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  เป็นประธานการประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอจักราช  สมาชิกสภา อบต.ศรีละกอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีละกอ  และพนักงานอบต.ศรีละกอ  ดำเนินการประชุมวางแผนในการป้องกันยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีละกอ  โดยในที่ประชุมดังกล่าวได้มีข้อสรุปว่า  จะดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลศรีละกอ เพื่อเป็นป้องกันเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และจะได้มีการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้กับเยาวชนในโทษของยาเสพติดในโอกาสต่อไป  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  วันที่ 13 มกราคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ภายใต้การนำของนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  และนางศิริกัญญา  เจริญกิจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ลงพื้นที่มอบของขวัญรางวัลและเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนในโรงเรียน  ในพื้นที่ตำบลศรีละกอทุกโรงเรียน  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละกอ ชมการแสดงของเด็กนักเรียนใน ศพด.ละกอ และมอบของรางวัลเป็นกำลังใจให้กับเด็ก
วันที่ 29 ธันวาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ในการนำของนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  มอบหมายให้  นายสราวุฒิ  ทานกระโทก  รองนายกฯ  นายบุญส่ง  แทวกระโทก เลขานุการนายก และสมาชิกสภา อบต.  ออกเยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ของหมู่บ้าน  ภายในเขตตำบลศรีละกอ ทุกหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ และพนักงานส่วนตำบล ต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช ในการคิกออฟ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมบ้านละกอ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกกับผู้นำหมู่บ้านในตำบลศรีละกอ เพื่อนำประชาชนในพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกหลังคาเรือนต่อไป
เมื่อววันที่ 8-9 กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  จัดโครงการฝึกอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน  ตำบลศรีละกอ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  จำนวน  30  คน
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ศรีละกอ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  จัดโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสมาชิก อปพร.ตำบลศรีละกอ เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีละกอ กำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ซ่อมแซมแปลงปลูกป่า จำนวน 39 ไร่  ณ ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 16              
ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีะลกอ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมชี้แจงกรณีเพิกถอน ส.ป.ก. ส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในที่สาธารณประโยชน์ ตาม น.ส.ล.  เลขที่  นม. 2620 เนื้อที่ประมาณ 606 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ซึ่งประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ปลัด อบต.ศรีละกอ ผู้แทนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ปลัดอำเภอจักราช ตัวแทนสารวัตรสีสุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่รุกล้ำในที่สาธารณะประโยชน์ โดยประชุมหารือในประเด็นการขอเพิกถอนและการออกจากพื้นที่บุกรุก

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
การให้บริการ
บริการระบบสารสนเทศ
แบบตอบ EIT
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.