ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน  
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.