ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไปของ อบต. 

ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.  

ลักษณะทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

 1) ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอจักราช โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจักราช  ระยะทาง  7  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ระยะทาง  48  กิโลเมตร  ปัจจุบันมีที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ตั้งอยู่ที่หมู่  3  บ้านละกอ

 2) อาณาเขต

ทิศเหนือ จรด ตำบลจักราช  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้ จรด  ตำบลสีสุก   อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก  จรด ตำบลหนองขาม  อำเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก  จรด   ตำบลท่าช้างและตำบลหนองยาง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

 3) เนื้อที่

            องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอมีพื้นที่  ประมาณ  102  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   63,750  ไร่   เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอทั้งหมด มีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

 

ตารางที่ 1   แสดงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านของตำบลศรีละกอ

 

 

 

 

 4)  ประชากร

            ประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  มีจำนวน  9,861   คน    แยกเป็น   ชาย 4,874   คน หญิง   4,987  คน 

5)  ลักษณะภูมิประเทศ

            ลักษณะภูมิประเทศของตำบลศรีละกอมีลักษณะลาดเอียงจากทิศใต้และทิศตะวันออกไปสู่ทิศเหนือ  และทิศตะวันตก  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มผสมที่ดอน ประกอบด้วย

            1)  ที่ราบลูกคลื่น ร้อยละ 20 ของพื้นที่

            2)  ที่ราบ  ร้อยละ 25 ของพื้นที่

            3)  ที่ราบมีน้ำขัง ร้อยละ 55 ของพื้นที่

6) สภาพภูมิอากาศ

            ลักษณะภูมิอากาศของตำบลศรีละกอ มีสภาพเช่นเดียวกับสภาพอากาศโดยทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล  ดังนี้

            - ฤดูฝนเริ่มประมาณเดือน พฤษภาคม -  ตุลาคม ของแต่ละปี   ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ไม่มากนัก  ฝนที่ตกส่วนมากเป็นอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นซึ่งจะผ่านเข้ามาปีละ  3-4 ลูก  ถ้าปีใดพายุดีเปรสชั่นน้อยก็จะมีความแห้งแล้ง

            - ฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ มีลักษณะอากาศหนาวเย็นซึ่งได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดต่ำลงเรื่อยจนถึงปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์

            - ฤดูร้อนเริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ -  พฤษภาคม  ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง

 7) ขนบธรรมเนียมประเพณี

-   ประเพณีการทำบุญ        วันสงกรานต์

-   ประเพณีเข้าพรรษา        วันออกพรรษา

-   ประเพณีวันลอยกระทง

 8) สถานที่ราชการในพื้นที่

-   สถานีอนามัยตำบลศรีละกอ

-   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

-   ป้อมสายตรวจ

-   สถานีตำรวจภูธรตำบลสีสุก

            -   โรงเรียน 7 แห่ง

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,941 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233  Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.