ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาฯ 

กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองการศึกษา ศาสนาฯ  


นางสาวจุรีพร ตลับทอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวจุรีพร ตลับทอง
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 080-0049533


นางสาวแสงเดือน ทิศกระโทก
ครู
โทรศัพท์ : 089-0219365


นางวิมลรัตน์ พูนกระโทก
ครู
โทรศัพท์ : 064-5209495


นางน้ำฝน ทิศกระโทก
ครู
โทรศัพท์ : 086-2497604


นางอินทุอร อินดำ
ครู
โทรศัพท์ : 084-4724925


นางสาวนิตยา ทิศกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 063-9646875


นายสำเริง ทะยอมใหม่
ภารโรง


นางชลนิชา แทนนำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 065-4824480
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.