ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา มาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ในสังกัด อบต.ศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     แผนเส้นทางความหน้าทางสายอาชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ 1 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต. ศรีละกอ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ครั้งที่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด อบต.ศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.ศรีละกอเปิดอ่าน
     รายงานผลการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรของ อบต.ศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     รายงานการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร จากหน่วยงานในสังกัด อบต.ศรีละกอเปิดอ่าน
     แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566เปิดอ่าน
     นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 25641เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งท ี่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     รายงานผลการส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     การซักซ้อมวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิดอ่าน
     บัญชีเงินเดือนเปิดอ่าน
     ประกาศ ก. กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ระกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (การโอนย้าย)เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และวิธีการบริหารกิจการเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. หลักเกณฑ์กลับเข้ารับราชการเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ฯ พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศปรับโครงสร้างส่วนราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศหลลักเกณฑ์สวัสดิการการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ ปี 2558เปิดอ่าน
     แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่ื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุู้บริหาร พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งคสช เรื่อง การชับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555เปิดอ่าน
     แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีเปิดอ่าน
     แผนเส้นทางความหน้า ในสายอาชีพเปิดอ่าน
     นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     บัญชีสรุปหลักสูตรที่พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรม ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
E-Service
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download