ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งทืี่ 2 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา มาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ในสังกัด อบต.ศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     แผนเส้นทางความหน้าทางสายอาชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ 1 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต. ศรีละกอ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ครั้งที่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด อบต.ศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.ศรีละกอเปิดอ่าน
     รายงานผลการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรของ อบต.ศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     รายงานการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร จากหน่วยงานในสังกัด อบต.ศรีละกอเปิดอ่าน
     แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566เปิดอ่าน
     นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 25641เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งท ี่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     รายงานผลการส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     การซักซ้อมวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิดอ่าน
     บัญชีเงินเดือนเปิดอ่าน
     ประกาศ ก. กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ระกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (การโอนย้าย)เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และวิธีการบริหารกิจการเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. หลักเกณฑ์กลับเข้ารับราชการเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ฯ พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศปรับโครงสร้างส่วนราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ประกาศหลลักเกณฑ์สวัสดิการการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ ปี 2558เปิดอ่าน
     แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่ื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุู้บริหาร พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลเปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     คำสั่งคสช เรื่อง การชับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555เปิดอ่าน
     แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีเปิดอ่าน
     แผนเส้นทางความหน้า ในสายอาชีพเปิดอ่าน
     นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     บัญชีสรุปหลักสูตรที่พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรม ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.