ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567เปิดอ่าน
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง นโยบายคส่มปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเปิดอ่าน
     รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     นโยบาย กลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566เปิดอ่าน
     ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งทืี่ 2 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา มาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 20000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 25650000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ในสังกัด อบต.ศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00เปิดอ่าน
     แผนเส้นทางความหน้าทางสายอาชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00เปิดอ่าน
     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล0000-00-00เปิดอ่าน
     ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ 1 ประจำปี 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต. ศรีละกอ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ครั้งที่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด อบต.ศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.ศรีละกอ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.ศรีละกอ0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรของ อบต.ศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร จากหน่วยงานในสังกัด อบต.ศรีละกอ0000-00-00เปิดอ่าน
     แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-25660000-00-00เปิดอ่าน
     นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-25660000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25640000-00-00เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร0000-00-00เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 256410000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งท ี่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-25660000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25630000-00-00เปิดอ่าน
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25630000-00-00เปิดอ่าน
     การซักซ้อมวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีเงินเดือน0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก. กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ระกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (การโอนย้าย)0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และวิธีการบริหารกิจการ0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. หลักเกณฑ์กลับเข้ารับราชการ0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ฯ พ.ศ. 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศปรับโครงสร้างส่วนราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศหลลักเกณฑ์สวัสดิการการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ ปี 25580000-00-00เปิดอ่าน
     แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่ื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุู้บริหาร พ.ศ. 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25580000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูเพื่อให้หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25630000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 25600000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่2) พ.ศ. 25610000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25620000-00-00เปิดอ่าน
     คำสั่งคสช เรื่อง การชับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 25550000-00-00เปิดอ่าน
     แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี0000-00-00เปิดอ่าน
     แผนเส้นทางความหน้า ในสายอาชีพ0000-00-00เปิดอ่าน
     นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีสรุปหลักสูตรที่พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรม ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล0000-00-00เปิดอ่าน
การให้บริการ
บริการระบบสารสนเทศ
แบบตอบ EIT
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.