ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     สำนักปลัด อบต. 

สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.  
สำนักปลัด อบต.


นางศิริกัญญา เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 089-8445744


นางเจนิทตา แทวกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 088-3583359


นางทรรศวรรณ ทาวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุกัญญา เลิศสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายปิยพงษ์ ทานกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


นายภาสกร อธิเตโชกุล
นิติกรปฏิบัติการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายวีรพันธ์ สุวรรณศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมเกียรติ ทิศกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายระวี ตองกระโทก
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุวรรณนิษา ดุริยดำรงกุล
คนงาน


นายบุญภา เทียมกระโทก
นักการ


นายศิริพล ทิศกระโทก
คนงาน
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.