ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     สำนักปลัด อบต. 

สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.  
สำนักปลัด อบต.


นางศิริกัญญา เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 089-8445744


นางเจนิทตา แทวกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 088-3583359


นางศิริกัญญา เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุกัญญา เลิศสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-3025102


นายปิยพงษ์ ทานกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-3834907


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


นายภาสกร อธิเตโชกุล
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 082-1271162


- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายวีรพันธ์ สุวรรณศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 088-3500681


นายสมเกียรติ ทิศกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 062-5168243


นายระวี ตองกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 095-4899863


นางสาวสุวรรณนิษา ดุริยดำรงกุล
คนงาน


นายบุญภา เทียมกระโทก
นักการ
โทรศัพท์ : 063-4571426


นายศิริพล ทิศกระโทก
คนงาน
โทรศัพท์ : 081-0700637
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.