ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดินเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดินเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้ายเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33เปิดอ่าน
     การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร ข้อแนะนำการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคารเปิดอ่าน
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.