ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรีละกอ


นายทวี แจ่มเรือน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
โทรศัพท์ : 061-0517921


นายประพัน ทิศกระโทก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
โทรศัพท์ : 085-3112927


นายเสริม ท่อกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 093-7657966


นายศักดิ์ นนกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 087-9568131


นายศิวโรจน์ ฐานกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 065-7415466


นางสาวนิตยา ทิศกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 096-0793369


นายอิทธิพล คำรินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 099-0404848


นายชิษณุพงศ์ ธงกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 061-5820436


นายธะนงค์ สาเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 093-3463437


นายสมเกียรติ แตงกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 093-4127915


นายมงคล คำจันลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 094-5838400


นายพายุ วิยะโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 098-1402933


นายชินวัฒน์ นากระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 090-3609983


นายเนตร แทวกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ : 096-5410934


นายภิรมย์ บรรจงปรุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 15
โทรศัพท์ : 091-0913212


นายสมอน ทิศกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 16
โทรศัพท์ : 061-2358617


นายเดชา นันกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 17
โทรศัพท์ : 093-9903933


นางศิริกัญญา เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)
โทรศัพท์ : 089-8445744
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.