ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

1)  อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ห่าน

 

ที่

ชนิดสัตว์เลี้ยง

จำนวน (ตัว)

1

สุกร

447

2

โคเนื้อ

3,163

3

โคนม

2

4

กระบือ

249

5

ไก่

2,6319

6

เป็ด

596

7

ห่าน

48

 

ตารางที่ 3   แสดงชนิดและจำนวนการเลี้ยงสัตว์ภายในตำบลศรีละกอ ที่มาของข้อมูล จปฐ. 1 -51

 

2)  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- ปั๊มน้ำมัน  5  แห่ง                                                - ลานมัน  1 แห่ง

- โรงสีข้าวขนาดเล็ก  41  แห่ง              -ร้านซ่อมรถ  12     แห่ง

- ร้านค้า    38  แห่ง                                 -ร้านอาหาร  1  แห่ง

- ปั๊มขนาดเล็ก  14    แห่ง

 

3)  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าอื่นที่น่าสนใจ

                ตำบลศรีละกอมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ  ได้แก่  ข้าวแตน กล้วยทอดกรอบ  กล้วยอบเนย ข้าวเกรียบผัก  ข้าวเกรียบผลไม้  มันเทศทอดกรอบ  พริกแกง ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ

 

4)  การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ

                ประชากรส่วนใหญ่จะมีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพและได้มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มยังขาดการบริหารจัดการที่ดีและเงินทุน   จึงทำให้กลุ่มประสบกับปัญหาการดำเนินกิจกรรม

 

เอกสารประกอบ
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.