ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  


ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

 

            ตำบลศรีละกอ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลสีสุกได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล เมื่อวันที่  6 กันยายน พ.ศ. 2528         และ ตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539  เริ่มแรกมีจำนวน  หมู่บ้านทั้งสิ้น 14  หมู่บ้าน  ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครองจำนวน 17 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร  ตำบลศรีละกอแบ่งการปกครองออกเป็น  2  รูปแบบ  คือ 

          1. การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองเป็น  17 หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าปกครอง  โดยมีกำนันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองพื้นที่ พ.ศ. 2547

          2. การปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ทำหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของการบริหาร การพัฒนาตำบลศรีละกอ

 

          ทำเนียบฝ่ายบริหาร
1.  นายบุญเลิศ  ทินกระโทก       ประธานกรรมการบริหาร             2539-2546
2.   นายบุญเลิศ  ทินกระโทก      นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      2546-2547
3.  นายวรวุฒิ  นนพละ              นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     2547-2551
4.  นายบุญเลิศ  ทินกระโทก       นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      2551-2555
5.  นายวรวุฒิ  นนพละ              นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     2555-ปัจจุบัน

 

          ทำเนียบฝ่ายสภา
1.  นายบุญ  นาคโปย              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      2539-2542
2.  นายไหล  ทนกระโทก          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      2542-2543
3.  นายแสน  แทวกระโทก        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      2543-2547
4.  นายทิม  ตวยกรระโทก        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      2547-2551
5.  นายมานพ  มาตรโคกสูง      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       2551-2555
6.  นายเจริญเดช  จำปาโพธิ์      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      2555-ปัจจจุบัน

 

          ทำเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1.  นายสมศักดิ์  สังข์ทอง           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      2539-2540
2.  นายนรินทร์  หมอนทอง        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      2540-2541
3.  จสต.เดือน  ทิพย์ขุนทด          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      2541-2545
4.  นายพรพัฒน์  อินทรวงษ์โชติ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      2545-2549
5.  นายกิจจา  เขษมสุข             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      2549-2551
6.  นางศิริกัญญา  เสริมรัมย์       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      2551-ปัจจุบัน

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,952 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233  Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.