ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ 

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ  
คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


นางศิริกัญญา เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 089-8445744


นางเจนิทตา แทวกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 088-3583359


นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 084-3020180


นายนิติกร ดรกันยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 091-4764859


นางทรรศวรรณ ทาวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาววัชรี เนื่องประฐม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 095-6180988


นางกาญจนาภรณ์ แสนประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ : 083-2816247


นางสาวจุรีพร ตลับทอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 080-0049533
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.