ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 084-3020180


นางสาวนงนุช แทวกระโทก
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นายวัง ทับกระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวมาริสา มุขพิมาย
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ


นายพรหมเทพ พันธ์พิโรจน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาววราภรณ์ จำปาโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวธิดารัตน์ ตวยกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางสาวศศินภา นนพละ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.