ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาฯ 

กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองการศึกษา ศาสนาฯ  


นางสาวจุรีพร ตลับทอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวจุรีพร ตลับทอง
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 080-0049533


นางสาวแสงเดือน ทิศกระโทก
ครู


นางวิมลรัตน์ พูนกระโทก
ครู


นางน้ำฝน ทิศกระโทก
ครู


นางอินทุอร อินดำ
ครู


นางสาวนิตยา ทิศกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสำเริง ทะยอมใหม่
ภารโรง


นางชลนิชา แทนนำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.