ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ด้านการเมืองการบริหาร 

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร  

การเมืองและการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

 

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

1)   คณะผู้บริหาร   จำนวน   4   คน

                (1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จำนวน 2 คน

(3)  เลขานุการนายก อบต.ศรีละกอ

2)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  34   คน

3)  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  5  ส่วนราชการ  จำนวน   30 คน

                1.  สำนักงานปลัดฯ  จำนวน    12   คน

(1)   นางศิริกัญญา  เสริมรัมย์                               ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

(2)   นา'งเจนิทตา  เขม้นเขตรกิจ                         ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

(3)   นายสมโชค  ไชยสีดา                                    ตำแหน่ง นิติกร

(4)   นางสาวสุกัญญา  ทานกระโทก                    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(5)   นางสาววัชรี  เนื่องประฐม                        ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชุน

(6)   นางสมคิด  แทวกระโทก                            ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

(7)  นายสมเกียรติ  ทิศกระโทก                       ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

(8)นางสาวจันทนิภา  นาคราช                           ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

(9)  นายบุญภา  เทียมกระโทก                          ตำแหน่งนักการภารโรง

(10)  นายระวี  ตองกระโทก                                 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

(11)  นางเปรมฤดี  ตวยกระโทก                         ตำแหน่งแม่บ้าน

 

2.  ส่วนการคลัง   จำนวน  8 คน

(1) นางจินดา  ศุภภัทรเกษม                                  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

(2) นางอาจารีย์  วงษ์ศรีเผือก                                ตำแหน่งนักวิชาการคลัง

(3) นายวัง     ทับกระโทก                                     ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 (4) นางสาวมาริสา  มุขพิมาย                             ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

(5) นางสาววราภรณ์  จำปาโพธิ์                        ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(6)นางสาวธิดารัตน์  ตวยกระโทก                      ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

               

3.  ส่วนโยธา  จำนวน  4 คน

                (1) นายนิติกร    ดรกันยา                                      ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

                (2) นายพงษ์เดช   ซึมกระโทก                              ตำแหน่งช่างโยธา

                (3) นายประทุม  ทิศกระโทก                                ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ

 

                4.  ส่วนการศึกษาฯ  จำนวน    10    คน

(1) นายโสภณ  แบ่งรัมย์                                          ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

(2) นางธีรารัตน์       เวชสัสถ์                                ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

(3) นางวิมลรัตน์     พูนกระโทก                          ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

(4) นางน้ำฝน  บวชไธสง                                    ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

(5) นางอารีย์    ทิศกระโทก                                  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

(6) นางชลนิชา  แทนนำ                                        ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

(7) นางสาวตรีรัตน์  ทิศกระโทก                             ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

(8) นางสาวแสงเดือน  ทิศกระโทก                      ตำแหน่งครรูผู้ดูแลเด็ก

(9) นางอินทุอร  อินคำ                                        ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

5.  ส่วนเกษตร  จำนวน     1  คน

                 (1) นางกาญจนาภรณ์   แสนประสิทธิ์   ตำแหน่ง  นักบริหารงานการเกษตร       

 


 

                -   ระดับการศึกษาของบุคลากร

                มัธยม/อาชีวศึกษา                  13            คน

                อนุปริญญา                             5              คน

                ปริญญาตรี                             13            คน

                สูงกว่าปริญญาตรี                  4              คน

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,939 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233  Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.