ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

 

1)   การคมนาคม

                เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างตำบลใช้ทางรถยนต์เป็นหลัก    ซึ่งถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดินและถนนลูกรัง  ส่วนที่เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตยังมีไม่มาก ถนนดินจะใช้การได้ดีเฉพาะในฤดูแล้ง  เมื่อถึงฤดูฝนถนนบางสายไม่สามารถใช้การได้

 

2)  การไฟฟ้า

                ประชากรตำบลศรีละกอมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน  แต่บางส่วนต้องพ่วงกับบ้านใกล้เคียง   ซึ่งจำเป็น ต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง

 

3)  การโทรคมนาคม

                มีตู้โทรศัพท์สาธารณะครบทั้ง 17  หมู่บ้าน แต่การบริการยังไม่ทั่วถึง บางแห่งใช้การไม่ได้

4)  การประปา

                ระบบประปายังมีใช้ไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

5) แหล่งน้ำธรรมชาติ

1)             ลำจักราช                ไหลผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,5,9,13

2)             ห้วยลึก                   ไหลผ่านหมู่ที่ 1

3)             คลองคันลุง            ไหลผ่านหมู่ที่ 2

4)             ห้วยหนองกก        ไหลผ่านหมู่ที่ 2

5)             ห้วยนาโคก            ไหลผ่านหมู่ที่ 3,4,10

6)             ห้วยมาบด่าง           ไหลผ่านหมู่ที่ 13

7)             คลองมาบโค้ง        ไหลผ่านหมู่ที่ 6,7,13

8)             คลองระวัง             ไหลผ่านหมู่ที่ 6,7,8

9)             คลองยาโต้น          ไหลผ่านหมู่ที่ 8

10)           ห้วยหนองกราด    ไหลผ่านหมู่ที่ 7,8

11)           คลองโกรกไม้แดง   ไหลผ่านหมู่ที่ 9

6)  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1)             บ่อน้ำตื้น                13            แห่ง

2)             บ่อบาดาล               44            แห่ง

3)             สระน้ำ                    42            แห่ง

4)             โอ่งน้ำ             4,680              แห่ง

5)             ฝาย                          11            แห่ง

6)             ผนังกั้นน้ำ              15            แห่ง

 

การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.