ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2566  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอได้ดำเนินประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน  40  คน เข้าร่วมประชุม โดยมีนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  ในครั้งนี้มีคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของ อบต.ศรีละกอ  ร่วมด้วย  และมีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ  รวมถึงให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  รับทราบแนวทาง DOs & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
นายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  เป็นประธานการประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอจักราช  สมาชิกสภา อบต.ศรีละกอ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีละกอ  และพนักงานอบต.ศรีละกอ  ดำเนินการประชุมวางแผนในการป้องกันยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีละกอ  โดยในที่ประชุมดังกล่าวได้มีข้อสรุปว่า  จะดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลศรีละกอ เพื่อเป็นป้องกันเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และจะได้มีการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้กับเยาวชนในโทษของยาเสพติดในโอกาสต่อไป  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  วันที่ 13 มกราคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ภายใต้การนำของนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  และนางศิริกัญญา  เจริญกิจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ลงพื้นที่มอบของขวัญรางวัลและเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนในโรงเรียน  ในพื้นที่ตำบลศรีละกอทุกโรงเรียน  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละกอ ชมการแสดงของเด็กนักเรียนใน ศพด.ละกอ และมอบของรางวัลเป็นกำลังใจให้กับเด็ก
วันที่ 29 ธันวาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ในการนำของนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  มอบหมายให้  นายสราวุฒิ  ทานกระโทก  รองนายกฯ  นายบุญส่ง  แทวกระโทก เลขานุการนายก และสมาชิกสภา อบต.  ออกเยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ของหมู่บ้าน  ภายในเขตตำบลศรีละกอ ทุกหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ และพนักงานส่วนตำบล ต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช ในการคิกออฟ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมบ้านละกอ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกกับผู้นำหมู่บ้านในตำบลศรีละกอ เพื่อนำประชาชนในพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกหลังคาเรือนต่อไป
เมื่อววันที่ 8-9 กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  จัดโครงการฝึกอาชีพ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน  ตำบลศรีละกอ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  จำนวน  30  คน
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ศรีละกอ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  จัดโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสมาชิก อปพร.ตำบลศรีละกอ เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีละกอ กำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ซ่อมแซมแปลงปลูกป่า จำนวน 39 ไร่  ณ ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 16              
ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีะลกอ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมชี้แจงกรณีเพิกถอน ส.ป.ก. ส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในที่สาธารณประโยชน์ ตาม น.ส.ล.  เลขที่  นม. 2620 เนื้อที่ประมาณ 606 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ซึ่งประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ปลัด อบต.ศรีละกอ ผู้แทนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ปลัดอำเภอจักราช ตัวแทนสารวัตรสีสุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่รุกล้ำในที่สาธารณะประโยชน์ โดยประชุมหารือในประเด็นการขอเพิกถอนและการออกจากพื้นที่บุกรุก
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก นายก อบต.ศรีละกอ เป็นประธานการประชุมบริหาร และบุคลากรองขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (2) การจัดทำข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ  ในการนี้ นายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก นายก อบต.ศรีละกอ ระบุว่าการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA และช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป    
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้จัดประชุม กองทุน สปสช. ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 โดยได้เชิญคณะกรรมการ สปสช. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ และผู้อำนวยการ รพสต.ละกอ เข้าร่วมประชุมเพื่อ ประสานงานกับหมู่บ้านในการรับฟังข้อเสนอแนะ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ การรวบรวม วิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลศรีละกอ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ.2564 ให้กับพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. โดยเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย หน้าที่พลเมืองดี และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ด้านคุณธรรมและโปร่งใส และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ประชาสัมพันธ์โครงการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีพ.ศ.2564 เวลา 09.00-15.00น. วันที่ 8มีนาคม 2564 หมู่ที่ 8 บ้านโนนไม้แดง วันที่ 9 มีนาคม 2564 หมู่ที่15 บ้านอรพิมพ์ วันที่10 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 7 บ้านลุงถ่อน วันที่ 11 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 14 บ้านหนองตะไก้น้อย วันที่ 12 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตะไก้ วันที่ 15 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 5 บ้านโคงสำโรง วันที่16 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกไม้แดง วันที่17 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 13 บ้านหนองเครือชุด วันที่ 18 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาพรม วันที่ 19 มีนาคม 2564 หมู่12 บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธ์ วันที่ 22 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 1 บ้านตาเงิน วันที่ 23 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่น้อย วันที่ 24 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 2 บ้านช่องโค วันที่25 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 17 บ้านช่องโค วันที่ 26 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 16 บ้านอุมดมทรัพย์ วันที่ 29 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 3 บ้านละกอ วันที่ 30 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 4 บ้านละกอ
วันที่ 9 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการควบคุมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564 บริการทำหมันฟรีเวลา 09.00น.-12.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ศรีละกอ ประชาชนท่านใดมีสัตว์เลี้ยงที่ต้องการทำหมันให้นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าวนะคะ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน ต.ศรีละกอ หลักสูตรการทำไส้กรอกอีสาน และ แหนมหนังหมู 
กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ร่วมกับจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 3,000 ต้น ตลอดสองข้างถนนเส้นจักราช-สีสุก เริ่มตั้งแต่สามแยกบ้านตาเงินถึงสี่แยกบ้านโนนตาเม็ง ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.ศรีละกอ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.ศรีละกอ มีความพร้อม ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อส่งเสริมการนำงานบริการของกระทรวงยุติธรรมและงานบริการด้านความยุติธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม
โครงการ อบต.สัญจร ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2563           เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2563  นายสมพงศ์  หมั่นสาน  ปลัดอาวุโส  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบต.สัญจร ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2563  ณ  บ้านละกอ  หมู่ที่  4  ตำบลศรีละกอ  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาจากประชาชน  โดยมี  นายวรวุฒิ  นนพละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอให้การต้อนรับ  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายจากหลาย ๆ หน่วยงาน  อาทิ เช่น กิจกรรมจากสำนักงานเกษตรอำเภอจักราช บริการตัดผมฟรี บริการนวดฟรี กิจกรรมจากโรงพยาบาลจักราช ในการตรวจโรคเบื้องต้นให้แก่ประชาชน กิจกรรมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากห้องสมุดประชาชนอำเภอจักราช เป็นต้น
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 หมวด 2 ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 69/1 กำหนดว่าการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ตามข้อ 10 (7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้คณะกรรมการพัฒนาองค์บริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 9 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนด้วยการจัดทำประชาคมเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ พ.ศ. 2561-2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.