ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ผลการดำเนินงานของ อบต. 

ผลการดำเนินงานของ อบต.
ผลการดำเนินงานของ อบต.  

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

 

1)  การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

-                    ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการตั้งกลุ่มอาชัพทางการเกษตร

-                    จัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร

-                    จัดอบรมแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร

2)  การดำเนินงานด้านสังคม

-                    ตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

-                    รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

-                    อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เยาวชน

-                    จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

3) การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-                    สร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ให้ดีขึ้น

-                    ขายเขตประปาเพื่อให้มีน้ำใช้ครบทุกครัวเรือน        

-                    ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงครบทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน

-                    ขยายเขตการบริการ โทรศัพท์บ้านและสาธารณะ

-                    สร้างทางระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

-                    ให้รัฐออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

4)  การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

-                    สร้างถังกักเก็บน้ำ

-                    สร้างประปาหมู่บ้าน

-                    ขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น ขุดลอกคลอง

-                    สร้างเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร

5) การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

-                    รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เช่น ไข้เลือดออก โรคเอดส์   เป็นต้น

-                    รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

-                    อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของประชาชน

-                    รัฐให้สวัสดิการการรักษาพยาบาลให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

6)  การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-                    ส่งเสริมให้ประชาชนศึกษาต่อ

-                    ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในประชาคมหมู่บ้าน

-                    จัดหาอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

-                    จัดหาทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน

-                    จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา

7)  การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-                    อบรมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-                    จัดหาถังขยะ ทำป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาด

-                    จัดทำป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-                    ปลูกป่าทดแทน  รณรงค์เลิกเผาไร่นาหลังการเก็บเกี่ยว

8)  การดำเนินงานด้านอื่น ๆ

-                    ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน

-                    ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น จัดตั้งประชาคมหมู่บ้าน

-                    ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา เช่น กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา เป็นต้น

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,919 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233  Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.