ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สภาพปัญหาของ อบต. 

สภาพปัญหาของ อบต.
สภาพปัญหาของ อบต.  

สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

 

1)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

-                    ผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำ  ต้นทุนในการผลิตสูงทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนผลผลิตตามฤดูกาลออกมากทำให้เกิดผลผลิตล้นตลาดและไม่มีตลาดรองรับ พ่อค้าคนกลางกดราคา

-                    ขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตร

-                    ประชาชนขาดความรู้ และที่ดินทำกิน

2)  ปัญหาด้านสังคม

-                    ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน

-                    ประชาชนขาดสวัสดิการจากรัฐ

-                    ปัญหายาเสพติด

3)  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-                    ด้านคมนาคมไม่สะดวก

-                    ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างยังไม่ครบทุกครัวเรือนและไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะยังไม่ทั่วถึง

-                    ด้านการสื่อสาร โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์สาธารณะ

-                    ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

4)  ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

-                    ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้

-                    ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

-                    ขาดแคลนแหล่งใช้กักเก็บน้ำ

5) ปัญหาด้านสาธารณสุข

-                    ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ เป็นต้น

-                    ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน

-                    สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลไม่ทั่วถึง

6) ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร

-                    ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

-                    ประชาชนไม่สนใจด้านการเมือง ขาดการมีส่วนร่วม

­7)  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-                    ครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับสูงได้

-                    ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

8) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-                    ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

-                    ปัญหาขยะมูลฝอย

-                    ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้

-                    ปัญหาการเผาพื้นที่การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

9)  ปัญหาอื่น ๆ

-                    ประชาชนไม่สนใจในการรวมกลุ่มพัฒนา หรือกิจกรรมที่เป็นส่วนรวม

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,933 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233  Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.