ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  

 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

 

                เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ    มีแนวโน้มที่สามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปได้   เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก   ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่จึงขึ้นอยู่กับการเกษตร ประกอบกับประชาชนเป็นคนพื้นเมืองโคราช ซึ่งมีความขยัน อดทน รักถิ่นฐาน มีความสามัคคี ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งตนเองมาโดยตลอด    หากได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี   ก็จะทำให้การพัฒนานั้นนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้บนพื้นฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 

การรวมกลุ่มของประชาชน

 

                1.  กลุ่มออมทรัพย์                               17            กลุ่ม

                2.   กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า                            2             กลุ่ม

                3.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ                    1              กลุ่ม

                4.  กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร                 1              กลุ่ม

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,946 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233  Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.