ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     รายได้ของ อบต.ศรีละกอ 

รายได้ของ อบต.ศรีละกอ
รายได้ของ อบต.ศรีละกอ  

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

 

                ในปีงบประมาณ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน  26,692,365  บาท  โดยในส่วนรายได้  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองนั้น  จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินไว้   จำนวน  26,692,365  บาท  ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ารายจ่าย)

 

การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบ กับภารกิจต่างๆที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตามแต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการต่างๆ  ตามที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

 

สถิติรายรับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ   2548--2550

รายการ/หมวด

รายได้ (  บาท   )

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2550

หมวดภาษีอากร

182,531.95

196,603.66

176,498.38

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

28,591.00

66,312.00

537,882.50

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

5,365.96

29,015.44

83,957.35

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์

 -

 -

 -

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

82,251.00

200,500.00

276,100.00

หมวดรายได้จากทุน

 -

 -

 -

หมวดภาษีจัดสรร

13,368,127.80

11,944,412.17

10,615,475.26

หมวดรัฐอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์

6,010,731.00

 -

 -

หมวดรัฐอุดหนุนโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์

4,222,232.00

5,099,226.00

6,482,867.00

รวม

23,899,830.71

17,536,069.27

18,172,780.49

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,965 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233  Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.