ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม  

สภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

1)  การศึกษา

            ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอมีโรงเรียน  จำนวน  7  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านช่องโค  โรงเรียน           บ้านละกอ   โรงเรียนบ้านโคกสำโรง    โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง   โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา          และโรงเรียนบ้านโนนตาพรม  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ยังได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ  ตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา  78   และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ   ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 30  นั้น   กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544  โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล  3  ขวบเข้าเรียน  แต่ ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กอนุบาล 3 ขวบ โดยให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการ และครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล 3 ขวบ  จำนวน 3  ศูนย์  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องโค  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอรพิมพ์และบ้านละกอ  มีบุคลากรดูแลเด็ก  จำนวน  8  คน   

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนครู/ผู้ดูแลเด็ก

จำนวนเด็กเล็ก

1. บ้านช่องโค

2

53

2. บ้านอรพิมพ์

2

56

3. บ้านละกอ

3

63

รวม

7

172

 

2)   ด้านศาสนา

            ประชากรในพื้นที่ตำบลศรีละกอ   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    โดยมีวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  จำนวน  8 วัด และมีสำนักสงฆ์ 4 แห่ง  ดังนี้

1.   วัดตาเงิน                   2.   วัดบ้านช่องโค

3.   วัดละกอ                    4.  วัดโนนไม้แดง                         

5.  วัดโนนตาพรม

 มีสำนักสงฆ์ 4 แห่ง  ดังนี้

1. สำนักสงฆ์วัดป่าหนองบัวเกาะเพชร              2. สำนักสงฆ์พรมวนาราม

3. สำนักสงฆ์โคกสำโรง                               4. สำนักสงฆ์หนองตะไก้น้อย

 3)  ด้านสาธารณสุข

            มีสถานีอนามัยประจำตำบลจำนวน 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านละกอ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  4  บ้านละกอ  มีบุคลากรประจำสถานีอนามัย  จำนวน  8  คน 

 4)  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            มีสถานีตำรวจภูธรตำบลสีสุก 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำโรง มีเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน  30   นาย  และมีที่พักสายตรวจตำบลละกอ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านละกอ มีเจ้าหน้าที่ประจำ  4  นาย

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,977 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233  Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.